JET LI LEE-THAL WEAPON

Jet Li: Lee-thal Weapon” Documentary

http://www.youtube.com/watch?v=RvByxlY3aT4
http://www.youtube.com/watch?v=HH0_hVxdHyM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=vH3hEmEPxek&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0cOwkV1jfy8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=fu8flQQet3E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eG4P7dnO50c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EECRNsRf6vg&feature=related